Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan Het Groene Veld
opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Het Groene Veld, zoals
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend coaching, behandeling, consult, workshop, cursus.
Opdrachtnemer: Het Groene Veld, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden
van haar diensten.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband
mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer/deelnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Het Groene Veld is een handelsnaam en is opgericht door K. Groeneveld, gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67618758

Artikel 3 | Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en
overeenkomsten van of met Het Groene Veld en alle daarmee verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van
enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden
een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 | Offertes en prijzen
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting aangezien het resultaat van meerdere
factoren afhankelijk is. Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als
naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van
nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
2. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft
prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 21 dagen.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie, op het moment van
uitbrengen van de offerte.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord
getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail
is bevestigd.
5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden,
inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat
deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd
in overleg met de opdrachtgever geschieden.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6 | Betaling
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van
betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan
worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over
de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van
de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of
daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 7 | Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een aanpassing van dit honorarium tot gevolg
heeft.

Artikel 8 | Verzetten, annuleren van afspraken en diensten
1. Een individuele behandeling, consult, coaching sessie of andere dienst in de ruimste zin van het
woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden
afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van
het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie,
de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de
opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op de afspraak verschijnt, worden
dezelfde tarieven gehanteerd en in rekening gebracht.
2. Inschrijvingen voor cursussen, trainingen of andere diensten in de ruimste zin van het woord
kunnen tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulering tot 4 weken voor
aanvang tegen 50% van de kosten. Annulering binnen 4 weken voor aanvang tegen 100% van de
kosten.
3. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen
deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
4. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of andere dienst in de ruimste zin van het
woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het
recht op wettelijk bedenkrecht.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet
naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang
van de behandeling, workshop, cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname
tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht
op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Artikel 9 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst
moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog
nagekomen moet worden.

Artikel 10 | Vertrouwelijke informatie
1. Alle informatie die tijdens behandelingen, consulten, coaching sessies besproken wordt, zal
vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever, deelnemer kan besloten
worden om derden in te lichten.
2. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de
samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan
bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
3. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak
aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan
opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of
psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte
schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, deelnemer
al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever/deelnemer is te allen
tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan,
zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

Artikel 12 | Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens aan
opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van
de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer
uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Het Groene Veld is
Nederlands recht van toepassing.
2. Indien opdrachtgever en Het Groene Veld een conflict hebben voortvloeiend uit de verrichte
diensten dientopdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht deze schriftelijk
kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te
reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het niet lukt om het conflict
onderling op te lossen is de bevoegde rechterlijke instantie waar Het Groene Veld gevestigd is,
bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.